Chat

Liên Hệ với Văn Phòng Quận Của Quý Vị

Gọi cho văn phòng quận của quý vị để lên lịch phỏng vấn hoặc kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị.

Các Số Điện Thoại Văn Phòng CalFresh Trong Quận

Không biết quý vị cần gửi giấy tờ gì?


Gửi Tài Liệu Đến Văn Phòng Quận Của Quý Vị

Nếu quý vị cần gửi giấy tờ đến văn phòng CalFresh tại quận của quý vị, quý vị có thể tải hình ảnh và tập tin lên ở đây trên GetCalFresh.org.

Nộp tài liệu

 

Bắt đầu đăng ký CalFresh

Nếu quý vị chưa nộp đơn đăng ký CalFresh, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Chỉ mất chưa đầy 15 phút để thực hiện bước đầu tiên.

Đăng ký ngay